北京师范大学出版社*六年级*上册*多音字

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2023/06/07 17:50:45
北京师范大学出版社*六年级*上册*多音字

北京师范大学出版社*六年级*上册*多音字
北京师范大学出版社*六年级*上册*多音字

北京师范大学出版社*六年级*上册*多音字
小学六年级多音字练习
六年级( )班 姓名:
shì ( ) juàn ( ) jué ( )
似 卷 觉
sì ( ) juǎn ( ) jiào( )
bǐng ( ) dǎo ( ) fú ( )
屏 倒 佛
ping ( ) dào ( ) fó ( )
shà ( ) xīng ( ) huì ( )
厦 兴 会
xià ( ) xìng ( ) kuài ( )
shèng ( ) hái ( ) shēng ( )
盛 还 参
chéng ( ) huán ( ) cān ( )
bēn ( ) jiāng ( ) báo ( )
奔 将 薄
bèn ( ) jiàng ( ) bó ( )

lěi ( ) bāo ( ) chǔ ( )
累 lèi ( ) 剥 处
bō ( ) chù ( )
léi ( )
zhē ( ) jiǎo ( ) xì ( )
折 zhé ( ) 角 系
jué ( ) jì ( )
shé ( )
piān( ) xiāng ( ) shǔ ( )

扁 相 数
biǎn( ) xiàng ( ) shù ( )
yīng ( ) jī ( ) bó ( )

应 几 泊
yìng ( ) jǐ ( ) pō ( )
zàng ( ) shú ( ) jǐn( )
藏 熟 尽
cáng ( ) shóu( ) jìn( )

gōng ( ) chóng( ) fèng ( )
供 重 缝
gòng ( ) zhòng( ) féng ( )
zhǎng( ) pián ( ) āi ( )
涨 便 挨
zhàng( ) biàn ( ) ái ( )
chà ( ) mó ( ) mèn ( )
差 chāi ( ) 磨 闷
mò ( ) mēn( )
cī ( )
rén ( ) jiàng ( ) chéng( )
任 强 qiáng ( ) 乘
rèn ( ) shèng( )
qiǎng ( )
gēng ( ) liàng ( ) dòu ( )
更 量 liáng ( ) 斗
gèng ( ) dǒu ( )
liang ( )
piǎo ( ) jiàn ( )
jǐ ( )
漂 piāo ( ) 济 间
jì ( ) jiān( )
piào ( )
bàng ( ) héng ( ) zhāo ( )
磅 横 朝
páng ( ) hèng ( ) cháo ( )

lè ( ) jí ( ) lù( )
乐 藉 露
yuè ( ) jiè ( ) lò( )
dé ( ) dǎi ( ) dū ( )
得 děi ( ) 逮 都
de ( ) dài ( ) dōu ( )
méi ( ) zhōng( ) hǎo ( )
没 中 好
mò ( ) zhòng( ) hà( )

qǔ ( ) xuè ( ) hé ( )
曲 血 和 huó ( )
qū ( ) xiě ( ) hè( )
de ( ) shě ( ) kàn ( )
的 dí ( ) 舍 看
dì ( ) shè ( ) kān ( )

kōng ( ) qí ( ) luò ( )
空 奇 落 lào ( )
kòng ( ) jī ( ) là ( )
jīn ( ) huá ( ) háng( )
禁 划 行
jìn ( ) huà ( ) xíng ( )

gěi ( ) è ( ) zhun( )
给 恶 ě ( ) 转
jǐ ( ) wù ( ) zhun( )
zhēng ( ) shuài ( ) tiāo ( )
正 率 挑
zhèng ( ) lǜ ( ) tiǎo ( )
quān ( ) kǎ ( ) wéi ( )
圈 卡 为
juàn ( ) qiǎ ( ) wèi ( )
jiǎo ( ) fà ( ) mēng( )
缴 发 蒙 méng( )
zhuó ( ) fā ( ) měng( )

mā ( ) hào( ) nàn( )
摩 号 难
mó ( ) háo( ) nán( )
xiāng( ) zháo( )

相 着 zhāo( )
xiàng( )
zhuó( )